Btw-aangiften: wie, wanneer en hoe indienen ?

Iedere btw-plichtige moet op regelmatige tijdstippen zijn btw-aangifte indienen. De ene doet dat maandelijks, de ander één keer per kwartaal. Maar wat zijn daar precies de regels voor?

Wie?

In principe is iedere belastingplichtige verplicht tot het indienen van een aangifte, op basis waarvan de verschuldigde btw kan worden berekend.  Hierop bestaan slechts twee uitzonderingen:

belastingplichtigen die geen enkel recht op aftrek hebben;

landbouwers die onderworpen zijn aan de bijzondere landbouwregeling.

Wanneer?

Maandelijks versus per kwartaal

De maandaangifte is de regel. Als de btw-plichtige hiervan wil afwijken moet hij daarvoor een machtiging verkrijgen.

Jaaromzet onder bepaalde drempel

Enkel ondernemingen met een jaaromzet, exclusief btw, die de 1.000.000 EUR niet overtreft, komen er voor in aanmerking. Zij moeten evenwel uiterlijk de 20ste van de tweede en de derde maand van het kwartaal een voorschot betalen. Dat voorschot is gelijk aan één derde van de btw die de onderneming voor het vorige kwartaal verschuldigd was.

Bepaalde sectoren uitgesloten

In de strijd tegen fraude, heeft de wetgever besloten bepaalde fraudegevoelige sectoren van de mogelijkheid tot kwartaalaangifte uit te sluiten.

Dat geldt voor de volgende economische activiteiten:

levering van minerale oliën;

levering van toestellen voor mobiele telefonie en computers evenals hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen;

levering van landvoertuigen die uitgerust zijn met een motor onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving.

Als de onderneming voor het geheel van de betreffende leveringen een jaaromzet heeft lager dan 200.000 EUR, exclusief btw, kan ze toch nog opteren voor de kwartaalaangifte.

Intracommunautaire leveringen

Ondernemingen die veel intracommunautaire leveringen doen, worden ook uitgesloten van de kwartaalaangifte wanneer het jaarlijks totaalbedrag voor het geheel van deze (vrijgestelde) intracommunautaire leveringen 400.000 EUR overschrijdt.

Vanaf de eerste maand die volgt op het kwartaal waarin de drempel van 400.000 EUR wordt overschreden, moet de belastingplichtige overgaan tot het indienen van maandaangiftes.

Hoe?

Elektronisch indienen

De aangiftes moeten elektronisch gebeuren. Dit gebeurt via INTERVAT. Enkel in geval van overmacht (bv. bij een technische storing) gebeurt de aangifte nog op papier.

Nieuws

Sinds 1 januari 2022 geldt er in het Vlaams gewest, bij overdracht van een niet-residentieel gebouw, een verplichting om het gebouw te “renoveren”. Dit betekent dat bepaalde installaties moeten vervangen worden binnen de 5 jaar na de overdacht. Daarnaast moeten de gebouwen voldoen aan enkele minimale energievereisten, ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

Eind 2021 pakte de wetgever uit met een wet die onze mobiliteit moet vergroenen door enerzijds de fiscale aftrek van voertuigen op fossiele brandstoffen af te schaffen, en door anderzijds de investeringen in verplaatsingen zonder C02-uitstoot aan te moedigen. Zo genieten ondernemingen een verhoogde aftrek voor de installatie van laadpalen. Particulieren hebben recht op een belastingvermindering. Maar hoe zit het met het btw-aspect van die laadpalen?

Als een vennootschap betalingen doet aan personen of vaste inrichtingen gevestigd in een belastingparadijs, dan moet ze dat aangeven. De administratie gaf onlangs wat meer inzicht in wat dat precies betekent…, volgens de fiscus althans.