Tarieven wettelijke interestvoeten voor 2013

Als u betrokken bent bij een overeenkomst en u betaalt niet tijdig, dan kan de tegenpartij de achterstallige som mét interesten opeisen. De wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken daalt stevig van 4,25% in 2012 naar 2,75% in 2013. Bij handelstransacties tussen ondernemers, in fiscale en sociale zaken en bij overheidsopdrachten moet u rekening houden met andere interestvoeten.

Burgerlijke en handelszaken

De Federale Overheidsdienst Financiën deelt elk jaar in de loop van de maand januari de wettelijke interestvoet mee. Als één van de partijen bij een overeenkomst in burgerlijke zaken en in bepaalde handelszaken (bv. een transactie tussen een handelaar en een particulier) niet tijdig betaalt, kan de tegenpartij de achterstallige som mét interesten opeisen. In principe wordt de interest aangerekend die is bedongen in het contract zelf (contractuele interestvoet). De rechter heeft wel de bevoegdheid om overdreven contractuele interestvoeten te milderen. Pas als geen afspraken zijn gemaakt, geldt de wettelijke interestvoet. De wettelijke interestvoet wordt gevormd door de 12-maands Euribor-rentevoet van de maand december (0,542%) af te ronden naar het hogere veelvoud van 0,25% (0,75%) en te verhogen met 2%. De wettelijke interestvoet bedraagt zo 2,75% voor 2013. Hij blijft het hele jaar geldig.

Handelstransacties

Handelstransacties zijn transacties tussen ondernemingen onderling, of tussen ondernemingen en aanbestedende overheden voor diensten over het leveren van goederen of het presteren van diensten tegen vergoeding. Hij geldt dus voor kooplieden, vrije beroepen, ambachtslui en landbouwondernemingen. Bij handelstransacties wordt de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand toegepast. De wettelijke interestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties is alleen van toepassing als de partijen in hun contract geen andere interestvoet overeenkomen. De schuldeiser heeft “automatisch” recht op interesten als zijn schuldenaar hem te laat betaalt. Hij moet geen ingebrekestelling sturen. De interest is ook verschuldigd na het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn.
De halfjaarlijkse aanpassing van deze interestvoet wordt meegedeeld via een bericht in het Belgisch Staatsblad. Het percentage voor het eerste semester van 2013 bedraagt 8%.

Fiscale en sociale zaken

In fiscale zaken geldt een bijzondere regeling nl. een specifiek tarief van 7% per begonnen maand. Alleen wanneer uitdrukkelijk van dit tarief wordt afgeweken, geldt de wettelijke interestvoet.
De interestvoet in sociale zaken is sinds 2009 dezelfde als de interestvoet in fiscale zaken: 7%.

Overheidsopdrachten

Bij overheidsopdrachten die onder de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV) vallen geldt een specifieke interestvoet. Om te bepalen welk percentage aan verwijlintresten u moet toepassen, moet u nagaan of de opdracht in kwestie is gegund vanaf 8 augustus 2002 of vóór 8 augustus 2002. Voor oude overheidsopdrachten bedraagt de interestvoet 3% en voor nieuwe overheidsopdrachten 8%. Voor overheidsopdrachten die niet onder de AAV vallen, geldt de wettelijke interestvoet.
Voor een overzicht van deze interesten - klik hier

Nieuws

Wie zijn (uit de hand gelopen) hobby in een zelfstandige activiteit omzet om de verliezen ervan te kunnen aftrekken van andere inkomsten, moet uitkijken. Via datamining haalt de fiscus ondernemingen die permanent verlies lijden eruit en wordt, na controle, het verlies van de activiteit op nul gezet. Nu zet de fiscus de aanval ook in op de btw-aftrek.

Bedrijven die hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan reglementair is vereist, genieten sinds 1 januari 2021 van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Als de werknemer gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen minstens 10 dagen opleiding volgt op kosten van de werkgever, dan moet de werkgever een bedrag gelijk aan 11,75% van de bezoldiging van de betrokken werknemer niet doorstorten aan de Schatkist.

De heer X koopt een woning van vennootschap A. Zijn vader was aandeelhouder van A. Volgens de fiscus is de woning verkocht voor een prijs onder de werkelijke waarde. Daarom wil de fiscus het voordeel in hoofde van X belasten als een divers inkomen. De rechtbank van Brussel fluit de fiscus terug.